PSALMUS HUMANUS NAPOK

„Integrált művészeti nevelés az iskolában és a családban”

Budapest, 2004. március 6–7.

Helyszínek:

Nádor Terem  1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

és Régi Zeneakadémia  1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.

A konferencia védnökei:

Falvai Sándor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora

Szőnyi Erzsébet, zeneszerző, ny. tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Kodály Társaság társelnöke

ELSŐ NAP

2004. március 6.

 

Érkezés a konferenciára

Regisztráció

Mádl Fe­renc

köz­tár­sa­sá­gi el­nök üze­ne­tét fel­ol­vas­ta:

Őrfalvy Aladárné

fő­is­ko­lai ad­junk­tus,

Mozgássérültek Pe­tő And­rás Ne­ve­lő és

Ne­ve­lőkép­ző In­té­zete,

a Psal­mus Humanus Mű­vé­szet­pe­da­gó­gi­ai

Egye­sü­let el­nök­sé­gi tag­ja

 

Az emberi agy aszimmetriái – A zenei nevelés szerepe
az emberi személyiség kialakításában

Dr. Hámori József

agykutató, a Semmelweis Orvostudományi

Egyetem Anatómiai Intézetének professzora,

a Ma­gyar Tu­do­má­nyos

Aka­dé­mia al­el­nö­ke

A köny­vek­nek

sa­ját sor­suk van

Dr. Barkóczi Ilona

Professor Emeritus,

pszichológus,

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Pedagógiai Pszichológiai Kar,

Pszichológiai Inézet

A Psal­mus Humanus mű­vé­szet­pe­da­gó­gi­ai mű­hely

be­mu­ta­tá­sa

K. Udvari Ka­ta­lin

ze­ne­ta­nár,

a Psal­mus Humanus

művé­szet­pe­da­gó­gi­ai prog­ram vezetője

Késmárki-Krisch György:

Ma­gyar reneszánsz tán­cok

(be­mu­ta­tó)

Elő­ad­ták: a Va­kok Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­já­nak

fel­ső ta­go­za­tos ta­nu­lói

A ko­re­og­rá­fi­át ké­szí­tet­te és be­ta­ní­tot­ta:

Bü­ki Ri­ta Györ­gyi ta­nár

Köz­re­mű­kö­dött:

a Pé­csi Se­bes­tyén Ál­ta­lá­nos

és Ze­ne­ta­go­za­tos Is­ko­la

Camerata Piccola Együt­te­se, Bu­da­pest

Ta­nár: Vass Ve­ro­ni­ka

Mű­vé­sze­ti Is­ko­lák he­lye és sze­re­pe a ha­zai köz­ok­ta­tás­ban, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a ze­ne­ok­ta­tás­ra

Ember Csaba

zenetanár, a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Zeneiskola igazgatója,

a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák

Szövetségének elnöke

Óvo­dai ne­ve­lés
Rész­ké­pes­ség-fej­lesz­tés
ének, ze­ne és moz­gás ál­tal

Dr. Nagyné Kovács Barbara

zenetanár,

óvónő,

fejlesztőpedagógus

Ér­tel­mi in­tel­li­gen­cia,
ér­zel­mi in­tel­li­gen­cia

Dr. Vekerdy Tamás

gyermekpszichológus,

a Közoktatás-fejlesztési és

Pedagógus továbbképzési Kht.

Pedagógiai Alternatívák Központjának vezetője

A számítógép alkalmazása
a zeneoktatásban

Baráth Zoltán

zenetanár,

a Nagykanizsai Farkas Ferenc

Városi Zeneiskola Igazgatója,

„A számítógépes zene az

alapfokú művészetoktatásban”

iskolai tantárgy minta-tantervének írója

Kre­a­ti­vi­tás­fej­lesz­tés
a ze­ne­ok­ta­tás­ban

Gonda Já­nos

zongoraművész,

zenetörténész,

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

ny. tanszékvezető egyetemi tanára

KodályKistétényi: Énekeljünk

Kodály: Zöld erdŐben

Kodály: Vejnemöjnen muzsikál

(bemutató)

 

Előadta:

a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának PerlaTon Nőikara

Vezényelt: Oroszné Tornyai Lilla tanár.

Zongorán közreműködött:

Szilvási Katalin tanár

 

Tovább a 2. NAPRA  >

Óvodai nevelés.

Részképesség-fejlesztés ének, zene és mozgás által (bemutató)

Közreműködtek:

a Budapest, XXII. ker. Önkormányzat 5. sz. Egyesített Óvodájának zene­-óvodásai és Dr. Nagyné Kovács Barbara zenetanár, óvónő.