PSALMUS HUMANUS NAPOK

„Integrált művészeti nevelés az iskolában és a családban”

Budapest, 2004. március 6–7.

Helyszínek:

Nádor Terem  1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

és Régi Zeneakadémia  1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.

A konferencia védnökei:

Falvai Sándor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora

Szőnyi Erzsébet, zeneszerző, ny. tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Kodály Társaság társelnöke

MÁSODIK NAP

2004. március 7.

Szőnyi Er­zsé­bet

zeneszerző,

ny. tanszékvezető egye­te­mi ta­nár,

a Ma­gyar Ko­dály Tár­sa­ság társ­el­nö­ke

A ma­gyar ze­ne­ok­ta­tá­si mo­dell je­len­tő­sé­ge

nem­zet­kö­zi szem­mel: múlt, je­len,

és né­hány gon­do­lat a jö­vő­re néz­ve

Gilbert De Greeve (Belgium)

zongoraművész,

zeneszerző,

a Nemzetközi Kodály Társaság elnöke

Előadás az IS­ME 25. vi­lág­kon­fe­ren­ci­á­ján,

a nor­vé­gi­ai Bergenben, 2002. au­gusz­tus 13-án:

„Psal­mus Humanus”

Ha­gyo­mány és meg­úju­lás a ma­gyar ze­nei ne­ve­lés­ben

Solymosi Tari Emőke

zenetörténész,

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Budapesti Tanárképző Intézet,

főiskolai adjunktus

Ko­dály: ADA­GIO (bemutató)

Elő­ad­ták:

Perényi Mik­lós gor­don­ka­mű­vész és

Né­meth Ta­más zon­go­ra­mű­vész

A Mozgássérültek
Pe­tő And­rás Ne­ve­lő és Ne­ve­lő­kép­ző In­té­zetének

7. osztályos tanulói éne­keltek:

Ha folyóvíz volnék – Csorba Izabella

Kodály: A csitári hegyek alatt – Baliga Violetta és Csorba Izabella

Mozart: Varázsfuvola

Papageno belépôje – Muntágh Vince

Paisello: Elkerül az álom – Zombor Ádám

Tanár és zon­go­rán köz­re­mű­kö­dött: Rónaszékiné Őr­fal­vy Ka­ta­lin

A ze­nei mun­ka­ké­pes­ség-gon­do­zás pe­da­gó­gi­á­ja

–  Ko­vács mód­szer –

Dr. Pásztor Zsuzsa

zenetanár,

tudományos kutató,

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Tanárképzési és Továbbképzési Központ

Egy­ház­ze­ne ok­ta­tás a 21. századi Ma­gya­ror­szá­gon

a Bu­da­pes­ti Éne­kes Is­ko­la ta­pasz­ta­la­tai alap­ján

Dr. Bubnó Tamás és

Dr. Mezei János

a budapesti Énekes Iskola

művészeti vezetői

Gö­rög tánc

(be­mu­ta­tó)

Elő­ad­ták:

a Va­kok Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­já­nak 8.osztályos ta­nu­lói

A ko­re­og­rá­fi­át ké­szí­tet­te és be­ta­ní­tot­ta:
Bü­ki Ri­ta Györ­gyi ta­nár

Ér­tel­mi­leg aka­dá­lyo­zott gyer­me­kek ze­ne­ok­ta­tá­sa

 az ULWILA színes kot­ta se­gít­sé­gé­vel

A Bu­da­pes­ti Parafónia Ze­ne­kar mű­so­ra

1. Há­la­adó ének a XVI.sz.-ból

(Gryllus Dá­ni­el és Vil­mos fel­dol­go­zá­sa nyo­mán).

Szó­lót éne­kelt: Dörnyei Ta­más

2. Ungaresca

(Ré­gi táncdal, Vargha Kár­oly szö­ve­gé­vel)

Es­te van már (ma­gyar nép­dal fel­dol­go­zás)

Szó­ló: Kiss Ág­nes

3. Bee­tho­ven: Öröm­óda

(Rész­let a IX. szim­fó­ni­á­ból)

Ta­nár: Megyesi Zsó­fia

 

A Ze­ne­aka­dé­mia su­ga­rai.
Jel­kép és pél­da

Dr. Batta András

zenetörténész

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettese

2004.november 1-től kinevezett rektor

 

Vissza az ELSŐ NAPRA  >

Élet­pá­lya a ze­nei ne­ve­lés szol­gá­la­tá­ban

Ze­ne­ta­ní­tás
a gyógy­pe­da­gó­gi­á­ban

Heinrich Ullrich

(Németország)

zenetanár, gyógypedagógus,

a Frankenthal Városi

Tom-Mutters Iskola igazgatója

 

Já­ték­fű­zés és Du­nán­tú­li ug­rós (be­mu­ta­tó)

Előadták: az Alsóerdősori Ének-zene Tagozatos Általános Iskola
és Gimnázium 4. osztályos tanulói, Budapest

Kísért: a Mező Együttes

A tánc koreográfiáját készítette: Giegler Ildikó és Giegler Andrea

A táncot betanította: Giegler Ildikó

Befejezés