Page 6 - Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület alapítása
P. 6

Psalmus Humanus művészetpedagógiai egyesület

                    ZÁRSZÓ

          MÉRFÖLDKÖVEK AZ UNESCO TÖRTÉNETÉBEN

                  Réthelyi Miklós
         (az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke, 2012–)     Idézet a Zárszóból

     (…) Az UNESCO fennállása 50. évfordulójának évében, 1995-ben fogal-
     mazta meg a tolerancia elveivel foglalkozó nyilatkozatot (Declaration of Prin-
     ciples on Tolerance). Az elhatározás mögött ott álltak az UNESCO Alapok-
     mányának azon sorai, amelyek kimondják, hogy a béke csak úgy teremt-
     hető meg, ha az az emberiség intellektuális és morális szolidaritására épül.
     (…) A dokumentum tisztázza a tolerancia tartalmát: ez világunk kultúrá-
     jának és az emberi lét megformálásának gazdag változatossága iránt érzett
     tiszteletadás, annak elfogadása és megbecsülése. A toleranciát táplálja a
     tudás, a nyitottság, a kommunikáció, a gondolatok szabadsága, a lelkiisme-
     ret és a hit. A tolerancia a különbségek harmóniája. A tolerancia az az erény,
     amely a békét lehetővé teszi, és a háború kultúráját a béke kultúrájával
     cseréli fel. Az előző nyilatkozatokhoz kapcsolódva ez a dokumentum is az okta-
     tást nevezi meg mint az intolerancia elleni leghatékonyabb eszközt. (,,,).
     Amin el kell gondolkodnunk, az sajnos leginkább az oktatással kapcsolatos
     célkitűzések magvalósulásának a lassúsága. Anélkül, hogy részletes tanul-
     mányok adatait elemeznénk, megállapítható, hogy a hosszú távú, túl lassú
     megvalósulás okai – minden bizonnyal – nagyon összetettek. Kérdés, hogy
     elsősorban elégtelen-e a tanító személyzet, vagy rosszak-e a módszerek,
     vagy hiányzik-e annak a tudata a fiatalokban, hogy tanult emberként értel-
     mesebb életre lehet kilátásuk. (…)
      Hatalmas munka áll még előttünk, de hisszük, hogy a 70 éves világszer-
     vezet rendelkezik azzal az erkölcsi és szellemi erővel, amely korunk éles
     társadalmi konfliktusainak a megoldását elősegítheti.

     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11